min logo

УПИС

Ранг листе

УЧЕНИЦИ КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ ОД:

05. ДО 17. ЈУЛА 2018. од 8до 14часова

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ  БИЋЕ ИСТАКНУТА:

до 18. ЈУЛА (среда) у 12 часова

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 1. Пријава на конкурс (добија се у Дому, а може се преузети и са сајта Дома www.dombeograd.rs);
 2. За ученике првих разреда средњих школа:јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу(за ученике који су уписани у I разред средње школе):
 3. За ученике других, трећих и четвртих разреда: СВЕДОЧАНСТВО или оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
 4. Уверење о приходима по члану домаћинства за од 01.01. до 31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште ( да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса)
 5. Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду;
 6. Награде и похвале са учешћа у активностима у Дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

      ТРОШКОВИ  УПИСА :  300,00  динара уплатити на жиро рачун Дома: 840-653667-79

Напомена: Ученици који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета стручног образовања („Службени гласник РС“ – „Просветни гласник“, бр. 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима који ссе не пријаве у периоду од 05. до 17. јула, неће се накнадно примати пријаве.

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ

 ОД 20. ДО 24. АВГУСТА 2018. од 8 до 14 часова

 

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 20. до 24. августа 2018. године,) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Уз захтев кандитдат подноси и следећу документацију:

 • из материјално угрожене породице- Решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/, 
 • ученици без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
 • из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика, 
 • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 • лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;
 • избеглице и расељена лица –  потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),
 • повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;
 • близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај)  - извод из матичне књиге рођених,
 • ученици који се школују за дефицитарно занимање уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

За сваку осетљиву  друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени / рангирани / у односу на број пријављених, и то 8% наменски опредељених капацитета установе.

Дом ученика средњих школа Београд